logo
MELDPUNT

Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

1. Voorstelling van het Meldpunt en zijn partners

Het Meldpunt is het resultaat van een partnerschap tussen:

 • de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie (FOD Economie);
 • de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën);
 • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid);
 • de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
 • het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG);
 • het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV);
 • de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA); en
 • het Belgische Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Het Meldpunt wil consumenten en ondernemingen een gebruiksvriendelijke, eenvoudige en efficiënte digitale omgeving bieden waarin zij:

 • misleidende (B2C) of oneerlijke (B2B) handelspraktijken kunnen melden;
 • informatie en advies krijgen om hun belangen te verdedigen.

Het Meldpunt verbetert de samenwerking tussen federale handhavingsinstanties bij misleidende en oneerlijke handelspraktijken.

Als u daarmee instemt, kan uw melding ook worden doorgegeven aan een ombudsdienst om te proberen een minnelijke schikking te treffen met de betrokken onderneming:

 • de Consumentenombudsdienst (COD); of
 • het Europees Centrum voor de Consument België (ECC België).

Het Meldpunt wordt gebruikt om informatie te verzamelen om de kwaliteit van de controles door de verschillende inspectiediensten te verbeteren.

Het Meldpunt is geen nooddienst en beschikt niet over een 24/24u- en 7/7 dagen-permanentie.

Het Meldpunt biedt niet de mogelijkheid om klacht neer te leggen of officieel aangifte te doen van een concreet misdrijf.

Indien u het slachtoffer werd van een misdrijf en klacht wenst neer te leggen, neem dan contact op met de lokale politie van uw keuze.

2. Misbruik

De FOD Economie beheert de infrastructuur van het elektronisch platform Meldpunt.

Bij misbruik van het Meldpunt contacteert de FOD Economie de betrokken gebruiker om hem een verklaring te vragen. Wanneer deze geen rechtvaardiging kan aanbrengen of aan de vraag geen gehoor geeft binnen de gestelde termijn, kan hem de toegang tot het Meldpunt worden ontzegd voor een periode van 6 maanden. Bij nieuwe gelijkaardige feiten na een eerste ontzegging kan hem de toegang worden ontzegd voor een periode van 1 jaar.

Indien de gebruiker geen gegevens in het Meldpunt heeft ingevoerd die toelaten met hem in contact te treden, kan hem onmiddellijk de toegang tot het Meldpunt worden ontzegd.

Met misbruik wordt onder andere het volgende bedoeld:

 • het herhaaldelijk ingeven van meldingen over dezelfde feiten;
 • het herhaaldelijk en/of te kwader trouw indienen van ongegronde meldingen (laster);
 • het herhaaldelijk ingeven van zinloze meldingen;
 • wederrechtelijke aanmatiging van titels, ambten of namen (artikel 227 e.v. Strafwetboek).

Wanneer een gebruiker zich wederrechtelijk titels, ambten of namen aanmatigt in het kader van een melding, kunnen de feiten in toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering eveneens aan de procureur des Konings worden meegedeeld.

3. Gebruik van cookies

De cookies van het Meldpunt worden gebruikt om het gebruik van de website te optimaliseren en statistieken op te stellen over de raadpleging ervan. Er worden geen gegevens verzameld waarmee de bezoekers kunnen worden geïdentificeerd.

Het platform Meldpunt onthoudt uw taalvoorkeur (Doel: het gebruik van de website door de gebruiker optimaliseren)

Het platform Meldpunt maakt gebruik van de software Matomo (Doel: analyseren hoe gebruikers de website bezoeken, bijvoorbeeld: het aantal totale bezoeken of bezoeken aan een bepaalde pagina. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van het Meldpunt te verbeteren).

U kunt het gebruik van deze cookies in uw browser uitschakelen, maar de navigatie op de website zal dan minder optimaal zijn. (Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder de rubriek “Help” van uw browser.)

Het platform Meldpunt bevat ook hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen (“Embedded content”). Deze links en bronnen worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

Het is enkel voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding toegelaten om informatie te reproduceren.

4. Privacybeleid

4.1. Inleiding

Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van het Meldpunt. Het is gericht tot u als gebruiker van het Meldpunt.

Dit beleid vermeldt de doeleinden van de verwerking van alle verstrekte persoonsgegevens, hoe deze worden verzameld, verwerkt en beschermd, hoe ze worden gebruikt en welke rechten u ten aanzien van deze gegevens hebt (recht op inzage, rechtzetting, bezwaar, enz.), alsmede hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

De partners van het Meldpunt verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Aangezien dit platform persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, valt het onder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG” of “GDPR”).

4.2. Beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens

De partners van het Meldpunt hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

4.3. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke: wie verwerkt uw gegevens?

De partners van het Meldpunt zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens die zij verwerken.

Al die gegevens worden opgeslagen en bewaard in het computersysteem van het Meldpunt, dat wordt beheerd door de FOD Economie. Afhankelijk van de aangehaalde problematiek worden uw gegevens meegedeeld aan één of meer bevoegde autoriteiten, partners van het Meldpunt. De aldus opgeslagen gegevens kunnen door de FOD Economie en/of zijn partners worden gebruikt in het kader van hun opdrachten van openbaar belang of wettelijke opdrachten.

De partners van het Meldpunt bepalen de doeleinden en de wijze van verwerking van de gegevens.

De partners van het Meldpunt bepalen de te gebruiken middelen, d.w.z. de gegevens die zullen worden geregistreerd, hoe de meldingen zullen worden doorgestuurd naar en toegewezen aan de partners en wie onder deze partners toegang zal kunnen hebben tot de bewaarde informatie.

Elke partner blijft uitsluitend verantwoordelijk voor de hem betreffende verwerkingsactiviteiten in het kader van zijn opdrachten.

4.4. Doeleinden van de verwerking: waarom verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • identificatie en om met u te kunnen communiceren;
 • statistische doeleinden en om onze diensten te verbeteren;
 • onderzoek of andere opdrachten van openbaar belang of wettelijke opdrachten, die variëren afhankelijk van de betrokken partner. Voor meer informatie over de opdrachten van een specifieke partner kunt u zijn/haar website raadplegen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens zullen door de partners van het Meldpunt nooit worden verwerkt voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden of worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

4.5. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

Wij verzamelen en verwerken sommige van uw persoonsgegevens (gegevens van de melder of van de tussenpersoon die de melding indient). Daarnaast verzamelen en verwerken wij bepaalde gegevens met betrekking tot de particulier of de onderneming tegen wie de melder een klacht heeft of met betrekking tot derden die bij de kwestie betrokken zijn.

De persoonsgegevens die kunnen worden verzameld en verwerkt zijn de volgende:

 • Voornaam
 • Naam
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Leeftijdsgroep
 • Eventueel ondernemingsnummer
 • Eventuele website
 • Andere gegevens betreffende de melding, afhankelijk van de omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn het rijksregisternummer van de melder of het bankrekeningnummer waarop de melder geld heeft gestort als gevolg van oplichting te verzamelen.

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u een melding bij het Meldpunt indient.

Er kunnen ook persoonsgegevens voorkomen in documenten die u besluit bij uw melding te voegen.

4.6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Al uw verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, welke kan variëren naargelang de omstandigheden en de betrokken partners van het Meldpunt.Al uw verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, welke kan variëren naargelang de omstandigheden en de betrokken partners van het Meldpunt.Al uw verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, welke kan variëren naargelang de omstandigheden en de betrokken partners van het Meldpunt.

De Economische Inspectie van de FOD Economie, beheerder van het Meldpunt, bewaart uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar vanaf de datum van ontvangst van uw melding. Wanneer door de Economische Inspectie een controledossier met betrekking tot uw melding wordt geopend, worden uw gegevens maximaal 10 jaar na sluiting van het dossier bewaard. In geval van gerechtelijke procedure kan de maximale bewaartermijn van 10 jaar, zo nodig, worden verlengd tot de definitieve beëindiging van die procedure.

4.7. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze verstrekt?

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de partners van het Meldpunt persoonsgegevens delen met andere private (bv. onderaannemer voor de ICT-infrastructuur) of publieke (bv. toezichthoudende of gerechtelijke autoriteiten) instanties, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen een wettelijk kader en enkel voor de doeleinden vermeld in punt 4.4 van dit privacybeleid.

Bovendien kan uw anonimiteit ten opzichte van de bij het onderzoek betrokken personen (bijvoorbeeld de overtreder) niet worden gewaarborgd. Het is immers vaak onmogelijk om alle elementen ter identificatie van de klager en alle persoonsgegevens over hem uit het dossier te verwijderen en/of een verhoor te organiseren en tegelijkertijd de anonimiteit van de klager te waarborgen. Elke partner van het Meldpunt blijft echter onderworpen aan het beginsel van gegevensminimalisering en evenredigheid bij het gebruik van de gegevens.

4.8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Conform de GDPR hebt u het recht om de FOD Economie te verzoeken:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens,
 • om ze te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn,
 • om de verwerking van uw gegevens te beperken,
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Het Meldpunt biedt u de mogelijkheid deze informatie aan te vullen door middel van een bij uw melding gevoegde aantekening. Het is echter mogelijk dat persoonsgegevens in andere delen van het dossier niet kunnen worden gewijzigd.

Bovendien is het niet mogelijk een melding en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De wetgeving voorziet in bepaalde beperkingen van de rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Dat is bijvoorbeeld het geval met de artikelen XV.10/1 tot en met XV.10/5 van het Wetboek van economisch recht.

Om uw rechten op grond van de GDPR uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Dienst Meldpunt van de FOD Economie:

Per e-mail: meldpunt@economie.fgov.be

Per brief:
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie - Dienst Meldpunt
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

4.9.Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de GDPR kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van de FOD Economie:

Per e-mail: dpo@economie.fgov.be

Per brief:
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Bureau van de Voorzitter - Data Protection Officer
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

4.10. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u vindt dat uw persoonsgegevens niet werden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Via de website van de GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Per e-mail: contact@apd-gba.be

Per brief:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Per telefoon: +32 (0)2 274 48 00

4.11. Bijwerking van het privacybeleid met betrekking tot het gebruik van het Meldpunt

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. U kunt op elk moment de meest recente versie op onze website raadplegen. Het bijgewerkte beleid zal altijd in overeenstemming zijn met de GDPR.

Door gebruik te maken van het Meldpunt gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid kunnen worden gewijzigd. U kunt op elk moment de meest recente versie op onze website raadplegen. De laatste bijwerking dateert van 24 augustus 2023.